About Us

          บริษัท โปรแล็บ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์